FANDOM


Großherzogtum Posen

Herb wielki Księstwa

Mapa-W-Ks-Poznanskiego-1908

Mapa z roku 1906

Wielkie Księstwo Poznańskie (niem. Großherzogtum Posen) - autonomiczne księstwo wchodzące w skład Prus, utworzone w roku 1815 na mocy Kongresu wiedeńskiego. Miało ono w ocenie ówczesnych mocarstw zaspokoić dążenia niepodległościowe Wielkopolan. Wielkopolska została decyzją Kongresu odłączona od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego.

Organizacja

Obszar księstwa obejmował 28 951 km² (podzielony na rejencje i powiaty) z siedzibą władz w Poznaniu.

Króla pruskiego, władcę Księstwa, reprezentował książę-namiestnik. Funkcję tę (głównie reprezentacyjną i honorową) przez cały okres istnienia tego stanowiska (do roku 1831) sprawował Antoni Henryk Radziwiłł. Naczelny prezes księstwa, mianowany przez rząd w Berlinie, sprawował nadzór nad administracją państwową.

Podział administracyjny:

  • rejencja poznańska - w 1819 roku 17 powiatów, od 1887 roku 28 powiatów, w tym 1 miejski
  • rejencja bydgoska - w 1819 roku 9 powiatów, od 1887 roku 14 powiatów, w tym 1 miejski

Autonomia

Autonomia Księstwa była stopniowo ograniczana. Najpierw w roku 1831 w związku z powstaniem listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez poznaniaków. Zlikwidowano wówczas urząd księcia-namiestnika. Księstwem zaczął kierować naczelny prezes mianowany w Berlinie. Nasileniu uległ również proces germanizacji.

Autonomia została ostatecznie zniesiona po powstaniach wielkopolskich w roku 1846 i 1848.

Prowinz Posen

Formalnie autonomia przestała istnieć w roku 1848, gdy Frankfurckie Zgromadzenie Narodowe przemianowało, nie mając ku temu podstaw prawnych, Wielkie Księstwo Poznańskie na Prowincję Poznańską (Provinz Posen). W konstytucji Prus z 5 grudnia 1848 r. nie znalazł się zapis o istnieniu Księstwa.

Nazwa Prowincja używana była przez władze pruskie aż do abdykacji Wilhelma II (rok 1918).

Information icon Dowiedz się więcej w: Prowincja Poznańska

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki