FANDOM


Poznań 1253

Lokalizacja grodu poznańskiego (rysunek z roku 1964)

Quote3  Aby więc to, co w czasie się dzieje nie zanikło w pamięci z biegiem czasu, jest zwyczaj uwieczniać to znakami pisma; w tym celu wiadomym niech będzie obecnym i przyszłym, patrzącym na tę kartę: że my: Przemysł i Bolesław, bracia rodzeni, z łaski Bożej książęta Polski, własnej woli postanowieniem, a także używszy rady naszych baronów, a za zgodą czcigodnego w Chrystusie ojca księdza Bogufała biskupa i całej kapituły poznańskiego kościoła uczciwemu mężowi Tomaszowi i jego potomstwu dajemy dla lokowania na prawie niemieckim miasto, które powszechnie zwane jest Poznań, potwierdzając w nim ośmioletnią wolność.  Quote2
Tekst z odpisu z 1877 opartego na transumpcie z 1298 roku[1]

Przywilej Lokacyjny Poznania - przywilej przyznany w roku 1253 przez księcia Przemysła I. Na dokumencie lokującym Poznań (znanym tylko z odpisów) na prawie magdeburskim za nadawców prawa podaje się księcia Przemysła I i jego brata Bolesława Pobożnego. Dokument ten zapoczątkował proces integracji Poznania i okolic w jeden organizm miejski.

Nowe miasto powstało w pobliżu osady przy kościele św. Gotarda, którą Przemysł I uzyskał w roku 1244 od biskupa poznańskiego w zamian za osadę przy kościele św. Wojciecha.

Poznań jako siedziba władców

W Poznaniu powstała nowa siedziba władców Wielkoplski - na górze nazywanej dziś górą Przemysła stanął poznański zamek, do którego władcy przenieśli się z Ostrowa Tumskiego. Zamek był od 1295 również siedzibą króla Polski. W kolejnym latach wzniesiono miejskie mury szczelnie okalające ówczesny Poznań.

Wytyczono także centralny plac miasta - Stary Rynek (o wymiarach 140 x 140 m), na którym stanęły: centralnie Ratusz oraz Waga Miejska. Z każdej strony rynku wytyczono po 3 ulice. Między poszczególnymi ulicami wzniesiono po 8 domów. Wzniesiono również kolejny symbol niezależności miasta - kościół farny. Przy kościele została erygowana pierwsza szkoła (poza katedralną), a także powstał najstarszy cmentarz miejski.

Dalsze przywileje miasta

Dokument z roku 1253 przyznawał szereg przywilejów nowemu miastu. Poznań uzyskał samorząd i autonomię sądowniczą (szerszą niż później otrzymały niektóre inne miasta, np. Kraków).

Zakres przywilejów był w kolejnych latach poszerzanych. W tym samym roku Przemysł I nadał stałą wolność od opłat i ceł w oktawie św. Dominika. Jego syn Przemysł II w roku 1280 zrzekł się wszelkich praw do opłat z kramów i jatek, a w 1283 nadał miastu pełną wolność celną w całym państwie Przemysła.

W roku 1296 zamordowano w Rogoźnie króla Przemysła II. Poznań znalazł się pod panowaniem Władysława Łokietka. Potwierdził on przywilej lokacyjny, dodatkowo rozszerzając go o nowe przywileje oraz nadania ziemskie dla miasta, w tym część Górczyna.

Władysław Warneńczyk nadał w roku 1440 stolicy Wielkopolski prawo pieczętowania czerwonym woskiem. Przywilej ten wiązał się z prawem pozywania przed sąd miejski osób wszystkich stanów, nie wyłączając duchownych i szlachty.

Źródła

  1. WikiŹródła - Przywilej lokacyjny Poznania

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki