FANDOM


Jan Hasik – lekarz, gastroenterolog, dietetyk i fitoterapeuta, nauczyciel akademicki, wykładowca Akademii Medycznej w Poznaniu, doktor honoris causa Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle.

Biografia

Był synem Jana, urzędnika pocztowego z Rawicza, oraz Teodozji. W rodzinnym mieście ukończył szkołę powszechną i cztery klasy gimnazjum, po czym w 1938 roku zdał egzamin konkursowy do V Kompanii Korpusu Kadetów nr 2 im. Marszałka Rydza-Śmigłego w Rawiczu. W kampanii wrześniowej 1939 roku, ewakuowany z Korpusem Kadetów do Lwowa, uczestniczył w walkach w obronie tego miasta. W grudniu 1939 roku powrócił do Rawicza, gdzie podczas okupacji pracował fizycznie. W styczniu 1945 roku podjął przerwaną przez wojnę naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Rawiczu, w lipcu tegoż roku złożył egzamin maturalny. W latach 1945–1952 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej w Poznaniu. Od października 1951 roku pracował w II Klinice Chorób Wewnętrznych, kierowanej przez profesora Jana Roguskiego.

Po uzyskaniu specjalizacji I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, w 1959 roku uzyskał stopień doktora medycyny, na podstawie pracy „Kwas askorbinowy w przewlekłej niewydolności krążenia”, a w 1964 roku habilitację, na podstawie rozprawy „Zmiany hemodynamiczne u chorych z nadczynnością tarczycy i czerwienicy prawdziwej leczonych izotopami promieniotwórczymi”. W latach 1959–1960 przebywał na stypendium w klinice w Bernie. 1 kwietnia 1970 roku został kierownikiem Kliniki Gastroenterologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu, wkrótce także zastępcą dyrektora Instytutu. We wrześniu 1972 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W tym samym roku został prodziekanem, a w latach 1975–1981 pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Zorganizował Wojewódzki Ośrodek Dietetyczny przy II Klinice Chorób Wewnętrznych, obejmując w nim stanowisko zastępcy kierownika, a następnie kierownika. 4 czerwca 1980 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W 1985 roku został dyrektorem Instytutu Chorób Wewnętrznych.

Był autorem bądź współautorem 595 publikacji naukowych lub popularno-naukowych, w tym 83 książek, pierwszym autorem podręczników „Podstawy dietetyki” oraz „Dietetyka” i autorem monografii „Podstawy żywienia człowieka chorego” (2001). Uczestniczył w około 220 kongresach, konferencjach i sympozjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (od 1991 roku członkiem honorowym), Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, przewodniczącym Komisji Dietetyki Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczącym Komitetu Żywienia Człowieka i Fizjopatologii Żywienia oraz członkiem Prezydium Komitetu Medycyny Doświadczalnej PAN, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Balneoklimatycznego w Poznaniu, członkiem Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Instytutu Przemysłu Zielarskiego oraz Instytutu Przemysłu Ziemniaczanego i Koncentratów Spożywczych w Poznaniu. Od 1991 roku był członkiem New York Academy of Science. Pełnił funkcję pełnomocnika rektora Akademii Medycznej do spraw kontaktów z Uniwersytetem Marcina Lutra w Halle, w 1997 roku otrzymał doktorat honorowy tej uczelni.

W 1989 roku doprowadził do reaktywacji czasopisma „Nowiny Lekarskie” i został jego redaktorem naczelnym. Był również członkiem rad i kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych „Gastroenterologia Polska”, „Acta Endoscipoca Polona”, „Herba Polonica”, „Postępy Fitoterapii”. Własnym nakładem wydał autobiograficzną książkę „Rawicz, moja miłość”. Był odznaczony między innymi Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Walecznych.

Zmarł 7 października 2001 roku w Poznaniu i został pochowany na Cmentarzu na Junikowie.

Bibliografia

  • Jerzy Alkiewicz: „Prof. dr hab. dr h.c. Jan Hasik nie żyje”. „Postępy Fitoterapii”. 4/2001. ISSN 1509-8699.
  • Zbigniew Bartkowiak: „Wspomnienie o prof. Janie Hasiku”. „Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”. 1 (87)/2002. ISSN: 1233-2216.
  • Jerzy Lutomski: „Prof. dr hab. dr h.c. Jan Hasik nie żyje”. „Nowiny Lekarskie”. Vol. 70 (2001), nr 12. ISSN 0860-7397.
  • Konrad Seige: „XX Sympozjum Poznań – Halle: Pamięci Prof. dr hab. dr h.c. Jana Hasika”. „Nowiny Lekarskie”. Vol. 76 (2007), nr 3. ISSN 0860-7397.
  • „Prof. dr hab. med. dr h.c. Jan Hasik (1922–2001)”. „Nowiny Lekarskie”. Vol. 70 (2001), nr 12. ISSN 0860-7397.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki