FANDOM


« 193819391940 »

W roku 1939 w Poznaniu:

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

 • Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego zakończyło działalność
 • 1 stycznia - zlikwidowana została Ubezpieczalnia Krajowa w Poznaniu
 • 4 stycznia - rozpoczął się V zjazd naukowy oficerów służby zdrowia
 • 11 lutego - na Dębcu poświęcono szkołę powszechną nr 49
 • 19 marca
 • 2 kwietnia - odbył się zjazd Pogotowi Ratunkowych RP
 • 12 kwietnia - odbył się zjazd Mierniczych Przysięgłych RP
 • 20 kwietnia - uroczyste obchody 20-lecia rady miejskiej
 • 7 maja - uroczyste obchody 20-lecia Uniwersytetu Poznańskiego
 • 22-23 maja - uroczystości 20-lecia pułku piechoty Króla Karola II z udziałem ambasadora rumuńskiego i przedstawiciela armii rumuńskiej
 • 20 czerwca - niemiecka Depositenkasse „Am Schloss” zakończyła działalność
 • 8-9 lipca - na Stadionie Miejskim odbyły się 20. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce
 • 20 sierpnia - na bazie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu sformowano sztab Grupy Operacyjnej „Koło”, któremu podporządkowywano jednostki Armii „Poznań”, w celu koordynacji działań bojowych na poziomie taktycznym
 • 22 sierpnia - mobilizacja alarmowa pułków stacjonujących w Poznaniu
 • w nocy z 24 na 25 sierpnia - wprowadzono obowiązek zaciemniania miasta
 • 27 sierpnia
 • 28 sierpnia - prezydent miasta wydał zakaz sprzedaży i wydawania napojów alkoholowych
 • 29 sierpnia - banki oraz placówki Powszechnej Kasy Oszczędności ograniczyły wypłaty
 • 30 sierpnia
  • do miasta dotarli pierwsi uchodźcy z rejonów nadgranicznych
  • ogłoszono mobilizację powszechną
  • szef Biura do Spraw Jednostek ON wydał zarządzenie o zreorganizowaniu I i II Poznańskiego Batalionu ON (Batalion ON „Poznań I” i „Poznań II”)
 • 31 sierpnia
  • ograniczono działalność placówek pocztowych
  • przemieszczono samoloty bojowe z Ławicy na lotniska polowe
  • przekształcono Komitet Opieki Zimowej nad Bezrobotnymi w Obywatelski Komitet Samopomocy Społecznej
  • rozpoczęła się ewakuacja urzędów wojskowych z Poznania
 • 1 września
  • miały miejsce 4 bombardowania miasta przez samoloty Luftwaffe
  • na terenie Poznania wprowadzono stan wojenny
 • 1-2 września - niemieckie akcje dywersyjne w mieście
 • 2 września
 • 3 września
  • Poznań opuścił komisaryczny prezydent - Tadeusz Ruge
  • na skutek wyroku polskiego sądu wojennego rozstrzelano 6 niemieckich dywersantów
  • na wszystkich poznańskich targowiskach wprowadzono zakaz odbywania targów małych
 • 3/4 września - o północy zamilkła poznańska rozgłośnia Polskiego Radia po odegraniu hymnu narodowego
 • 4 września
 • 5 września
 • 7 września
  • Cyryl Ratajski objął obowiązki wojewody
  • Cyryl Ratajski wprowadził zakaz sprzedaży napojów alkoholowych - zakaz nie dotyczył piwa
  • wprowadzono godzinę policyjną (22:00 - 5:00)
 • 8 września
 • 10 września
  • Archiwum Państwowe zostało przejęte przez niemieckie władze okupacyjne i przemianowane na Archiwum Rzeszy dla Kraju Warty w Poznaniu (Reichsarchiv Wartheland Posen)
  • do Poznania dotarł czternastoosobowy patrol niemiecki w celu przeprowadzenia zwiadu; w ciągu dnia - po potwierdzeniu, że w Poznaniu rzeczywiście nie ma wojska - do miasta dotarło więcej żołnierzy niemieckich, m.in. major von Saher, który objął dowództwo jako najstarszy stopniem i rozkazał wywiesić na ratuszu czerwoną flagę z czarną swastyką w białym kole
  • jako zastępca prezydenta został mianowany przez Niemców Fritz Pfeiffer
  • ukazał się ostatni numer „Kuriera Poznańskiego”, „Dziennika Poznańskiego” i „Przewodnika Katolickiego”
  • w dzienniku „Posener Tageblatt” ukazało się (z datą 11 września) obwieszczenie generała Scheckendorffa informujące mieszkańców Poznania o zajęciu miasta przez Niemcy wraz z pierwszymi zarządzeniami nowych władz
  • komendant Straży Obywatelskiej wydał Rozkaz nr 3 zabraniający członkom Straży strzelać do Niemców zajmujących miasto
  • wprowadzono obowiązek zaciemniania miasta i ulic od godziny 22:00
 • 11 września
  • utworzono niemiecki zarząd wojskowy dla okręgu poznańskiego
  • w ratuszu zgromadzono pierwszych 25 zakładników spośród mieszkańców Poznania
  • pierwsze obwieszczenie władz hitlerowskich skierowane do ludności miasta
  • do miasta przybył oddział III grupy operacyjnej nazistowskiej policji bezpieczeństwa
  • do celów policyjnych niemieckie władze wojskowe zajęły gmach Collegium Medicum
  • wznowiono wydawanie niemieckiego dziennika „Posener Tageblatt”
 • 12 września
 • 13 września
  • do Poznania przyjechał Arthur Greiser oraz nowo mianowany prezydent policji SS-Brigadeführer Erasm von Malsen-Ponickau
  • Adam Poszwiński został oficjalnie zatwierdzony przez okupacyjne władze jako pośrednik w kontaktach między Polakami a Niemcami
  • na łamach „Posener Tageblatt” wezwano wszystkich Niemców do wywieszenia flag narodowych jako wyrazu radości z uwolnienia Poznania spod polskiego panowania
  • policja niemiecka dokonała pierwszego przeglądu publikacji w czynnych księgarniach i dokonała konfiskaty książek antyniemieckich i antyhitlerowskich
 • 14 września
  • Cyryl Ratajski ustąpił z funkcji prezydenta miasta; Gerhard Scheffler został mianowany komisarycznym nadburmistrzem, a Otto Mann burmistrzem komisarycznym Poznania; Niemcy przejęli całą władzę w mieście
  • Arthur Greiser wydał zarządzenie (opublikowane 16 września) wprowadzające zakaz samowolnego podnoszenia cen za towary i opłaty za usługi
  • wydano rozporządzenie Arthura Greisera o obrocie pieniężnym (opublikowane 16 września) określające m.in. kurs przeliczeniowy złotego do marki niemieckiej (2:1), limit wypłat gotówki na osobę i na tydzień (100 złotych lub 50 marek) oraz sposób postępowania z nadwyżkami gotówki ponad dopuszczalny limit
  • niemiecka policja bezpieczeństwa zamknęła lokale służbowe oraz skonfiskowała akta polskich związków zawodowych
  • zniesiono obowiązujące od 11 września zarządzenie zakazujące otwierania okien w domach i ruchu pojazdów w mieście
  • nieznane osoby oddały - po raz pierwszy podczas okupacji - strzały do niemieckiego żołnierza
  • wznowił działalność istniejący przed wojną Landesgenossenschaftsbank Posen
 • 15 września
  • policja bezpieczeństwa zajęła i opieczętowała lokale 14 polskich związków i stowarzyszeń katolickich, polskich organizacji politycznych i związków zawodowych, dziennika „Kurier Poznański” oraz 7 polskich związków żeglarskich
  • policja bezpieczeństwa dokonała przeglądu książek w bibliotekach i skonfiskowała część polskich księgozbiorów oraz skonfiskowała liczącą około tysiąca książek bibliotekę żydowską
  • przybył niemiecki pełnomocnik ds. wymiaru sprawiedliwości - Helmut Froböss
  • wprowadzono godzinę policyjną (19.00-6.00)
  • przywrócono ruch tramwajowy
  • rozwiązano Straż Obywatelską
  • wydano rozporządzenie Arthura Greisera dla instytucji kredytowych (opublikowane 16 września) określające czynności nadzoru bankowego nad instytucjami bankowymi
  • rozpoczęły działalność: okręgowy urząd propagandy (Gaupropagandaamt), Narodowosocjalistyczna Partia Niemieckich Robotników (NSDAP) oraz urząd pracy (Arbeitsamt)
  • niemiecka służba bezpieczeństwa przystąpiła do organizowania wśród ludności niemieckiej sieci konfidentów
  • zaprzestały działalności wszystkie polskie kasy oszczędności
  • wznowił działalność bank Kreditverein
 • 16 września
  • opublikowano wezwanie prezydenta policji nakazujące przedstawienie w dniach 16 i 17 września wszystkich pojazdów zmotoryzowanych (samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli), w godzinach od 9 do 13 i od 15 do 17 w garażach „Polski Fiat” przy ul. Bukowskiej naprzeciw koszar, pod groźbą surowej kary w przypadku nieprzestrzegania tego zarządzenia
  • wszystkim niemieckim chłopcom i dziewczętom w wieku od 10 do 18 lat przebywającym w Poznaniu nakazano w dniu 17 września zjawić się w kościele św. Pawła
  • komisarz miasta wprowadził w podległych mu urzędach jako obowiązujący język niemiecki,
  • Kolej Rzeszy przejęła na własność cały majątek Polskich Kolei Państwowych
  • władze okupacyjne zakazały szkołom żydowskim wznawiania działalności
  • urząd miasta przejął tymczasowo polskie kasy oszczędności
  • rozpoczęły się powroty do miasta Polaków, którzy je opuścili w pierwszych dniach wojny
  • powstała placówka Narodowosocjalistycznej Opieki Społecznej (Nationalsozialistische Volksvohlfahrt - NSV)
  • w zarządzie cywilny rozpoczął działalność wydział ceł
  • Arthur Greiser zarządził codzienne kursowanie samolotu w obydwu kierunkach na linii Poznań-Berlin w celu przewożenia poczty kurierskiej
 • 17 września
  • zarządzono usunięcie wszystkich polskich napisów i herbów z miejsc publicznych
  • ukazał się dodatek nadzwyczajny dziennika „Posener Tageblatt” informujący o wkroczeniu wojsk radzieckich na wschodnie obszary Polski
  • wprowadzono niemieckie prawo dewizowe
  • we wszystkich kościołach protestanckich odbyły się msze dziękczynne za wyzwolenie Poznania spod polskiego panowania
 • 18 września
  • do miasta przybyło ok. 4 tys. zwolnionych przez Wehrmacht polskich jeńców wojennych
  • komisarz miasta zobowiązał do meldowania się wszystkie osoby, które w pierwszych dniach września opuściły miasto, a obecnie do niego powróciły
  • władze niemieckie zlikwidowały polską Izbę Przemysłowo-Handlową i utworzyły w jej miejsce analogiczną instytucję niemiecką (Industrie- und Handelskammer)
  • zarządzono zorganizowanie policji pomocniczej, rekrutującej się spośród Niemców zamieszkałych w Polsce przed wybuchem wojny
  • władze powierzyły SS-Obersturmführerowi Hermanowi Löfflerowi opracowanie planu „zabezpieczenia” polskich dóbr kulturalnych w Poznaniu i Gnieźnie
 • 19 września
  • niemiecki Komisarz Miasta Poznania wydał zarządzenie nakazujące rejestrację wszystkich uchodźców z terenów zajętych przez wojska niemieckie, którzy schronili się w Poznaniu
  • młodzież polska wymalowała swastyki na niektórych domach zamieszkałych przez Niemców
  • komendantura wojskowa miasta wezwała ludność do oddawania koców dla potrzeb przebywających w szpitalach rannych niemieckich żołnierzy
  • władze miejskie zezwoliły na wznowienie sprzedaży piwa w lokalach i na wynos
  • pojawiły się pierwsze kolejki klientów przed sklepami spożywczymi
 • 20 września
  • dowódca okręgu wojskowego powołał Sondergericht - sąd specjalny
  • wprowadzono nakaz posługiwania się językiem niemieckim w szkołach
  • komisarz miasta wystosował pismo do Budownictwa Naziemnego o usunięcie orła polskiego z wieży Ratusza
  • na podstawie nieopublikowanego zarządzenia Greisera rozwiązano wszystkie polskie stowarzyszenia i organizacje, a ich majątek skonfiskowano
  • wznowiła działanie istniejąca przed wojną w Poznaniu filia Danizger Privat-Actien-Bank
 • 21 września
  • pierwsze skazanie na śmierć Polaka w Poznaniu (ekspedienta Leszka Kwaczewskiego, za nielegalne posiadanie broni)
  • z wieży ratusza zdjęto polskiego orła
  • odbyło się pierwsze pod okupacją posiedzenie Rady Uniwersytetu Poznańskiego
  • władze niemieckie zamknęły działalność Uniwersytetu Poznańskiego bezpośredni po posiedzeniu Rady
  • odbyła się pierwsza publiczna manifestacja hitlerowska
  • Arthur Greiser przejął kierownictwo cywilne w mieście
  • dowódca poznańskiego okręgu wojskowego wydał rozkaz o braniu polskich zakładników we wszystkich miejscowościach, w których stacjonują żołnierze Wehrmachtu
  • do miasta wróciła grupa Niemców internowanych przez polskie władze w dniu 1 września
  • ukazał się pierwszy numer „Feldblatt Posen” (Poznańskiej Gazety Polowej)
 • 22 września
  • prezydent policji wydał zarządzenie o zamknięciu z dniem 26 września wszystkich polskich sklepów włókienniczych
  • zarząd cywilny przejął polską Izbę Rolniczą i natychmiast przekształcił ją w analogiczną placówkę niemiecką - Landwirtschaftskammer
  • władze niemieckie zlikwidowały polską Izbę Notarialną i utworzyły w jej miejsce niemiecką - Notarialkammer
  • Greiser wydał zarządzenie zakazujące handlu złotem
  • administracja niemiecka ustaliła maksymalne ceny na mięso, przetwory mięsne i mleczne oraz na żywe zwierzęta hodowlane
 • 23 września
  • na murach Poznania pojawił się pierwszy hitlerowski plakat w kolorze czerwonym informujący o rozstrzelaniu w dniu bieżącym za posiadanie broni ekspedienta Leszka Kwaczewskiego
  • zarządzeniem niemieckiego komisarza miasta rozpoczęto zmianę „napisów i określeń na domach” z polskich na niemieckie - termin zakończenia akcji określono na 27 września
  • Gestapo zlikwidowało poznańską rezydencję Jezuitów
 • 24 września
  • odbyło się niemieckie nabożeństwo dziękczynne w kościele oo. Franciszkanów za uwolnienie miasta spod polskiego panowania
  • działalność w Poznaniu rozpoczęły niemieckie kina, wyświetlając filmy „Westwall” i „Belami”
  • działanie rozpoczęła Dyrekcja Kolei Rzeczy w Poznaniu - nominację na jej dyrektora otrzymał dr Sarter
  • Niemcy zarządzili konfiskatę wszystkich zapasów drewna znajdującego się w tartakach i przedsiębiorstwach handlowych
  • do Poznania przybył przedstawiciel Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie
 • 25 września
  • Arthur Greiser wydał nakaz konfiskowania zapasów mięsa, owoców i jarzyn zarówno u wytwórców, jak i u sprzedawców oraz ustalił sposób obrotu produktami mleczarskimi
  • władze miejskie nałożyły na wszystkie polskie przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe obowiązek zgłoszenia do 27 września wszystkich posiadanych w dniu 25 września zapasów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
  • nadburmistrze wezwał wszystkich mieszkańców do ponownego zameldowania się w urzędzie ewidencji ludności
  • rozkaz szefa zarządu cywilnego w Poznaniu zezwalał na odprawianie publicznych nabożeństw dla Polaków jedynie w niedziele w godzinach od 9 do 11
  • szef zarządu cywilnego zarządził otwarcie z dniem 2 października wszystkich niemieckich szkół powszechnych
  • wznowiła działalność niemiecka Depositenkasse „Am Schloss”
 • 26 września
  • polska młodzież zerwała na Wildzie tablice z niemieckimi nazwami ulic
  • Organizacja Todta otrzymała rozkaz odbudowania zniszczonych w Poznaniu mostów
 • 27 września
  • utworzono konspiracyjną Polską Organizację Wojskową z Marianem Winiewiczem („Doktorem”) na czele
  • po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi Zakłady H. Cegielskiego wznowiły produkcję
  • do Zbąszynia ruszył pierwszy po zakończeniu działań wojennych pociąg towarowy
 • 28 września
  • władze niemieckie przejęły znaną przed wojną cukiernię Dobskiego i nadały jej nazwę „Konditorei am Schloss” (Cukiernia przy Zamku)
  • nadburmistrz miasta zarządził opuszczenie Poznania w dniach od 1 do 5 października przez wszystkie osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania w innych miejscowościach
  • szef zarządu cywilnego wydał zarządzenie o ponownym zbadaniu i ewentualnych uchyleniu rzeczowych czynności pranych z okresu od 1 października 1918 r. do 31 grudnia 1938 r., i jednocześnie uznał za bezskuteczne rzeczowe czynności prawne z okresu od 1 stycznia do 30 września 1939 r.
 • 29 września
  • Greiser polecił nadburmistrzowi i prezydentowi policji sporządzenie tajnych wykazów polskiej inteligencji
  • władze miejskie upoważniły oddział NSV w Poznaniu do przejęcia z żydowskich sklepów łatwo psujących się towarów
  • do Poznania przyjechał z wizytą Hans Frank
 • 30 września
  • utworzono poznańską placówkę niemieckiego kontrwywiadu (Abwehrstelle Posen) przy ul. Zwierzynieckiej 34
  • komendant wojskowy Poznania wydał rozkaz natychmiastowego ujęcia znajdujących się na ulicach miasta rozbrojonych polskich żołnierzy i odtransportowania ich do obozu jenieckiego w Biedrusku
  • Gestapo powiadomiło wieczorem zakon franciszkanów o mającym nastąpić następnego dnia internowaniu jego członków narodowości polskiej
  • władze administracyjne zarekwirowały wszystkie rezerwowe zapasy konserw mięsnych, warzywnych i owocowych
  • rozpoczęła się akcja przejmowania przez niemieckie organizacje rzemieślnicze mienia i lokali polskich cechów
  • Izba Aptekarska nałożyła na wszystkie apteki w Poznaniu obowiązek posiadania niemieckiej nazwy
  • komisaryczny nadburmistrz zarządził obsługiwanie w urzędach Niemców przed Polakami
 • na przełomie września i października powstała organizacja konspiracyjna, która przyjęła nazwę „Ojczyzna”
 • październik
  • we wspólnym grobie na cmentarzu św. Pawła pochowano zabitych pod Kutnem volksdeutschów
  • na początku miesiąca powstała konspiracyjna organizacja Polskie Wojsko Ochotnicze
  • utworzono Polską Organizację Zbrojną
  • Stronnictwo Narodowe wznowiło działalność w konspiracji
  • niektórzy przedwojenni działacze organizacji charytatywnych podjęli konspiracyjną akcję pomocy społecznej dla najbiedniejszych
 • 1 października
  • szef zarządu cywilnego zarządził organizowanie w każdy wtorek i piątek tygodnia targów zwierzęcych
  • w Seminarium Duchownym na Ostrowie Tumskim zainaugurowano rok akademicki 1939/1940
 • 2 października
  • wydano zarządzenie o konfiskacie aparatów radiowych znajdujących się w rękach polskiej ludności
  • odsłonięto tablicę poświęconą Paulowi von Hindenburgowi na jego domu rodzinnym przy ul. Podgórnej 7
  • utworzona została Kasa Kredytowa Rzeszy (Reichskreditkasse)
  • szef zarządu cywilnego wydał zarządzenie o utworzeniu niemieckich urzędów finansowych
  • uruchomiono pierwsze podczas wojny bezpośrednie połączenie kolejowe Poznania z Berlinem
  • rozpoczęła się nauka w niemieckich szkołach powszechnych i średnich
 • 3 października
  • utworzono więzienie w Forcie VII i osadzono w nim pierwszych więźniów
  • zarządzono areszt domowy wobec biskupa sufragana W. Dymka
  • ukazały się wytyczne szefa zarządu cywilnego dotyczące podjęcia przygotowań do przeprowadzenia w najbliższych dniach akcji represyjnej przeciwko członkom Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Socjalistycznej i polskich socjalistycznych związków zawodowych
  • VI Grupa Operacyjna SS przeprowadziła rewizję w Seminarium Duchownym
  • wznowiło działalność biuro Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft z Gdańska
 • 4 października
  • ogłoszono zakaz noszenia wszelkich polskich mundurów
  • zamknięto katedrę i zmieniono ją w magazyn
  • policja zajęła pomieszczenia Kurii Metropolitalnej, Sądu Duchownego i Archiwum Archidiecezjalnego
  • komisaryczny burmistrz zakazał regulowania rachunków wystawionych w języku polskim
  • nadburmistrz nakazał natychmiastowe usunięcie w podległych mu urzędach wszystkich napisów w języku polskim
  • administracja miejska wezwała ludność do zapłacenia do dnia 15 października 1939 r. wszystkich zaległych podatków
 • 5 października
  • SS-Gruppenführer Wilhelm Koppe został mianowany wyższym dowódcą SS i policji w Kraju Warty
  • opublikowano ogłoszenie nakazujące rolnikom w promieniu 12 kilometrów od Poznania, oddanie wszystkich koni poza jednym przypisanym właścicielowi
  • wprowadzono godzinę policyjną obowiązującą od dnia 6 października od godziny 19:30 do 06:00 oraz uchylono nakaz zaciemniania mieszkań
  • komendant wojskowy Poznania zarządził ujęcie wszystkich przebywających w mieście polskich uchodźców i umieszczenie ich w obozie zlokalizowanym w gmachu szkoły powszechnej przy ul. Berwińskiego 2/3
  • rozpoczęły działalność niemiecki sąd lokalny i sąd krajowy oraz prokuratura
 • 6 października - zamknięto katolickie Arcybiskupie Seminarium Duchowne
 • 7 października
  • dr Alfred Lattermann został kuratorem Biblioteki Uniwersyteckiej
  • powstała niemiecka Miejska Kasa Oszczędności, która przejęła mienie analogicznej polskiej instytucji istniejącej do 10 września
 • 8 października - wydano dekret A. Hitlera o wcieleniu zachodnich ziem Polski do Rzeszy (miał obowiązywać od 1 listopada, ostatecznie od 26 października)
 • 9 października
  • Wehrmacht przekazał Fort VII niemieckiej Policji Bezpieczeństwa
  • Gestapo aresztowało ks. Gustawa Manitiusa i osadziło go w Forcie VII
  • Arthur Greiser podjął decyzję o otwieraniu (w miarę możliwości kadrowych i lokalowych) odrębnych szkół dla polskich dzieci z niemieckim językiem wykładowym
 • 10 października
  • w Forcie VII zaczął działać obóz koncentracyjny
  • komisaryczny nadburmistrz zarządził obowiązkowe meldowanie się wszystkich byłych polskich wojskowych w każdą niedzielę w urzędzie ruchu ludności
  • Greiser wydał zarządzenie, na podstawie którego ludności polskiej nie wolno było bez zgody urzędu pracy podejmować zatrudnienia, rozwiązywać stosunku pracy, opuszczać obwodu urzędu pracy kompetentnego dla miejsca zamieszkania
  • nadburmistrz zarządził obowiązkową rejestrację wszystkich nieruchomości
  • rozpoczęto aresztowania członków konspiracyjnej grupy Przysposobienie Wojskowe
 • 11 października - do Fortu VII przybył transport ponad 20 więźniów z Kościana
 • 12 października - niemieckie władze zawłaszczyły mienie redakcji „Przewodnik Katolicki”
 • 13 października
  • dowódca wojskowy okręgu poznańskiego wydał zarządzenie, na mocy którego wszyscy Polacy utracili uprawnienia wypływające z tytułu pełnienia przez nich w przeszłości funkcji urzędnika państwowego
  • nadburmistrz zarządził rejestrację wszystkich wynajmowanych umeblowanych pokoi oraz obowiązkowe prowadzenie przez właścicieli ksiąg meldunkowych
 • 14 października - Greiser wyraził zgodę na zaciągniecie przez miasto pożyczki w wysokości miliona marek
 • 15 października
  • zawiązała się konspiracyjna grupa farmaceutów, która miała na celu przechowywanie jak największej ilości lekarstw dla ludności polskiej
  • powstała Wielkopolska Organizacja Zbrojna
  • dowódca policji porządkowej zakazał wspólnego zatrudniania członków Służby Pracy Rzeszy i żołnierzy niemieckich z polskimi jeńcami wojennymi i grupami polskich robotników cywilnych
 • 16 października - władze okupacyjne ogłosiły pierwszą w mieście publiczną zbiórkę surowców wtórnych
 • 17 października
  • władze niemieckie wydały zarządzenie o obowiązku zameldowanie się w dniu 18 października wszystkich byłych policjantów w odpowiednim dla nich terytorialnie komisariacie niemieckiej policji
  • nadburmistrz zażądał dostarczenia mu nazwisk polskich urzędników zajmujących się przed wojną sprawami policyjnymi
  • Arthur Greiser wprowadził obowiązek posiadania przez każdego Polaka stale przy sobie wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia w języku niemieckim o trwaniu stosunku pracy
  • Organizacja Todta rozpoczęła odbudowę zniszczonych mostów
 • 18 października
 • 19 października - ukazało się zarządzenie komendanta żandarmerii w Poznaniu nakładające na podległe mu komórki obowiązek zgłaszania wszystkich polskich „narodowych świętości”
 • 20 października
  • ostatnie aresztowania członków konspiracyjnej grupy Przysposobienie Wojskowe
  • na mocy zarządzenia szefa administracji cywilnej wszyscy zatrudnieni w szkolnictwie polscy nauczyciele podlegają zwolnieniu z pracy z dniem 31 grudnia 1939 r.
  • do Neubrandenburga odszedł transport ok. 2 tys. polskich jeńców wojennych
  • władze miejskie przejęły Państwowy Bank Rolny
 • 21 października - władze podały informację o liczbie mieszkańców miasta
 • 22 października - władze niemieckie usunęły z mieszkań niektóre zamożniejsze rodziny polskie
 • 23 października
  • komendant policji porządkowej zarządził przeprowadzenie na wielką skalę rewizji w polskich mieszkaniach w poszukiwaniu ukrytej broni
  • wszyscy zwolnieni z niewoli polscy oficerowie otrzymali nakaz dwukrotnego w ciągu tygodnia meldowania się w najbliższym posterunku policji
  • rozpoczęły działalność niemieckie przedsiębiorstwa ubezpieczeń społecznych
 • 24 października
  • nadburmistrz zarządził przekazanie mu wszystkich znajdujących się w urzędach polskich pieczątek
  • władze niemieckie zwolniły przebywających w obozach polskich uchodźców i poleciły im natychmiastowe udanie się do ich stałych miejsc zamieszkania
  • alumni Arcybiskupiego Seminarium Duchownego rozprowadzali w mieście konspiracyjne ulotki z tekstem przemówienia wygłoszonego w Rzymie przez kardynała Hlonda
 • 25 października
  • odbyło się pierwsze posiedzenie Amtsgerichtu - sądu obwodowego
  • władze cywilne przejęły miasto z rąk władz wojskowych
  • ukazało się zarządzenie zezwalające na odprawienie publicznych nabożeństw tylko w niedziele w godz. 9-11
  • Greiser zarządził zwolnienie Polaków pracujących w administracji państwowej
 • 26 października
  • Poznań włączono w skład III Rzeszy
  • w Forcie VII rozstrzelano 23 Polaków oraz 3 Żydów
  • ukończono odbudowę większości zniszczonych we wrześniu 1939 r. linii telefonicznych
 • 27 października - nadburmistrz polecił natychmiastowe usuniecie z pomieszczeń podległych mu urzędów polskich obrazów i kalendarzy, plakatów i krzyży
 • 28 października - ukazało się zarządzenie Arthura Greisera o utworzeniu Centralnego Urzędu Niemieckiej Listy Narodowościowej
 • 29 października - dowódca policji ochronnej wydał zarządzenie o bezwzględnym przestrzeganiu rozdziału narodowościowego pomiędzy Polakami i Niemcami
 • 30 października
  • wprowadzono hitlerowską ustawę o czteroletnim planie gospodarczym
  • nadburmistrz nałożył na mieszkańców Poznania obowiązek zgłaszania władzom miejskim wszystkich wolnych mieszkań
 • 31 października
 • do końca października zburzono wszystkie polskie pomniki i usunięto tablice pamiątkowe
 • 1 listopada
  • przybyli pierwsi Niemcy przesiedleni z krajów nadbałtyckich
  • ukazał się pierwszy numer gazety Ostdeutscher Beobachter
 • 2 listopada
 • 3 listopada
 • 4 listopada - wyższy dowódca SS i policji w Kraju Warty zarządził obowiązkowe pozdrawianie przez Polaków wszystkich umundurowanych Niemców
 • 5 listopada - pierwszą, liczącą ponad dwieście osób, grupę wysiedlonych osadzono w obozie przy ul. Bałtyckiej; kolejną - także liczącą ponad dwieście osób - 7 listopada
 • 6 listopadaGreiser polecił dowódcy policji porządkowej wszczęcie energicznych poszukiwań polskich działaczy politycznych występujących w przeszłości szczególnie wrogo wobec Niemiec
 • 7 listopada
  • w obozie przesiedleńczym osadzono kolejną, liczącą ponad dwieście osób, grupę wysiedlonych
  • namiestnik Rzeszy wydał obowiązujący w całym Kraju Warty zakaz zawierania związków małżeńskich pomiędzy Polakami i Niemcami
  • powstał okręgowy urząd Gestapo
 • 8 listopada - SS wysiedliło z mieszkań kilkaset osób spośród polskiej inteligencji
 • 9 listopada
  • otwarto wystawę planów urbanistycznego rozwoju Poznania w gmachu Kaiser-Friedrich Museum
  • Gestapo przeprowadziło pierwszą większą akcję aresztowań przedstawicieli polskiej inteligencji
 • 10 listopada - komendant policji porządkowej wydał nakaz zachowania dystansu przez Niemców wobec Polaków i zakaz nawiązywania z nimi pozasłużbowych rozmów na ulicy i w lokalach
 • 11 listopada
  • nastąpiło otwarcie przejętej przez Niemców Biblioteki Uniwersyteckiej, z której księgozbioru mogli korzystać jedynie Niemcy - z dniem otwarcia przemianowano ją na „Bibliotekę Państwową i Uniwersytecką”
  • uruchomiono zniszczoną we wrześniu sieć telefoniczną
  • powstał sztab specjalny dla rozmieszczania Niemców nadbałtyckich oraz sztab specjalny dla wysiedlania Polaków i Żydów
 • 12 listopada - wyższy dowódca SS i policji Kraju Warty wydał wytyczne w sprawie wysiedlenia z Poznania w najbliższym czasie 35 tys. Polaków i wszystkich Żydów
 • 13 listopada
  • na mocy decyzji Greisera wprowadzono na lekarstwa ceny obowiązujące w Rzeszy
  • powstał niemiecki urząd ziemski dla Kraju Warty
  • prezydent policji wydał zarządzenie zobowiązujące wszystkich Niemców przybyłych z Rzeszy do Poznania do natychmiastowego zameldowania się w urzędzie ewidencji ludności (zarządzenie nie dotyczyło wojskowych, policjantów oraz przeniesionych służbowo innych urzędników państwowych)
 • 14 listopada
  • minister gospodarki Rzeszy Walther Funk przyjechał do Poznania w celu omówienia z miejscowymi władzami świadczeń gospodarki Kraju Warty na rzecz potrzeb wojennych
  • namiestnik Rzeszy zarządził dokonywanie sprzedaży artykułów włókienniczych, obuwia i mydła wyłącznie na podstawie talonów
 • 15 listopada
  • główny architekt Adolfa Hitlera, Alberta Speera, przyjechał do Poznania, w celu rozpoczęcia przebudowy Zamku Cesarskiego na kwaterę Hitlera
  • na polecenie Greisera w Landesbank und Girozentrale w Poznaniu utworzono specjalne konto, na które miały być wpłacane pieniądze skonfiskowane wysiedlonym Polakom - Greiser zastrzegł sobie prawo osobistego dysponowania zgromadzonymi pieniędzmi
  • powstał pierwszy oddział Narodowosocjalistycznego Korpusu Kierowców (NSKK)
 • 16 listopada - na zapleczu lokalu Stefana Białego u zbiegu ulic Krętej i Młyńskiej na konspiracyjnym zebraniu 20 czołowych działaczy Stronnictwa Narodowego powołana została Narodowa Organizacja Bojowa Ziem Zachodnich
 • 17 listopada - władze miejskie zarządziły obowiązkową rejestrację wszystkich polskich uczniów i studentów w wieku od 16 do 21 lat
 • 18 listopada - władze miejskie przesłały namiestnikowi Greiserowi tymczasowe imienne zestawienie 53 Polaków zatrudnionych w urzędzie miasta, z którymi rozwiązały stosunek pracy ze względu na ich antyniemiecką działalność przed wojną
 • 19 listopada - odbyła się manifestacja polityczna niemieckich kobiet Poznania
 • 20 listopada - namiestnik Rzeszy ofiarował każdemu niemieckiemu mężczyźnie, internowanemu we wrześniu 1939 r. przez władze polskie, aparat radiowy (które pochodziły z wcześniejszej grabieży na ludności polskiej i żydowskiej)
 • 21 listopada - odbyła się narada przedstawicieli władz hitlerowskich w sprawie przeznaczenia mienia skonfiskowanego wysiedlonym Polakom i Żydom
 • 22 listopada - władze miejskie ogłosiły oficjalne nowe niemieckie nazwy dla poszczególnych rejonów miasta
 • 23 listopada - władze miejskie zamroziły na dotychczasowym poziomie wszystkie czynsze mieszkaniowe
 • 24 listopada - Izba Przemysłowo-Handlowa wezwała ponownie wszystkich właścicieli niemieckich sklepów do wywieszenia w oknie wystawowym napisu „Sklep niemiecki”
 • 25 listopada - władze hitlerowskie wywłaszczyły kolejnych właścicieli polskich przedsiębiorstw gospodarczych
 • 26 listopada - namiestnik Rzeszy zarządził noszenie przez wszystkich Żydów przebywających w mieście żółtej opaski na przedramieniu oraz „gwiazdy Dawida” przyszytej do wierzchniej odzieży na wysokości piersi
 • 28 listopada - komendant policji porządkowej zarządził przejrzenie wszystkich znajdujących się w miejscach publicznych polskich pomników, tablic pamiątkowych itp. pod kątem ich ewentualnego usunięcia
 • 30 listopada
  • odjechał pierwszy transport wysiedleńców do Generalnej Guberni
  • władze niemieckie definitywnie zakończyły proces nadawania nazw niemieckich poszczególnym dzielnicom
 • 1 grudnia
  • gestapo internowało część duchownych diecezjalnych i zakonników narodowości polskiej
  • w Forcie VII rozstrzelano grupę Polaków
  • Arthur Greiser wystosował prośbę do Adolfa Hitlera o wyrażenie zgody na utworzenie niemieckiego uniwersytetu w Poznaniu
  • Joseph Goebbels, minister oświecenia publicznego i propagandy Rzeszy przyjechał do Poznania
 • 2 grudnia
   • nadburmistrz obwieścił, że w przypadku niewykrycia sprawców włamań do pozostawionych przez wysiedlonych Polaków mieszkań, do odpowiedzialności materialnej zostaną pociągnięci właściciel lub dozorca budynku bądź wszyscy mieszkańcy
  • „Stomil” otrzymał zlecenie na wykonanie dla Wehrmachtu po 3 tys. opon i dętek samochodowych
 • 4 grudnia
 • 6 grudnia - do Generalnego Gubernatorstwa odszedł transport kilkuset wysiedlonych Polaków
 • 7 grudnia - na dwudniowy pobyt przybyła grupa belgijskich dziennikarzy
 • 8 grudnia
  • dowódcy organizacji wojskowych (POZ, WOW, WOZ i WO) uzgodnili na tajnym spotkaniu na tyłach kościoła przy ul. Dominikańskiej w mieszkaniu ks. Henryka Szklarka-Trzcielskiego, ps. Mrówka, że w 1940 r. powstanie Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich (WOZZ) z kpt. Leonem Komorskim, ps. Szeliga, Niemira, na czele
  • policja zwolniła ostatnich polskich zakładników wziętych w dniu 11 września i w dniach następnych
  • wyższy dowódca SS i policji Kraju Warty sporządził imienną listę 766 zamieszkałych w Poznaniu członków Stowarzyszenia Powstańców Wielkopolskich, którzy mieli zostać wysiedleni do Generalnego Gubernatorstwa
  • Arthur Greiser wydał zarządzenie o wypłacaniu polskim pracownikom od 11 grudnia tylko 80% podstawowego wynagrodzenia przysługującego Niemcom
 • 9 grudnia - prezydent policji w Poznaniu wydał zarządzenie o obowiązkowym przebywaniu Polaków i Żydów w czasie ustalonej godziny policyjnej we własnym mieszkaniu - w przeciwnym wypadku mieszkania te będą potraktowane jako opuszczone i zostaną zarekwirowane
 • 11 grudniaArthur Greiser zaakceptował wykonywanie w przyszłości wyroku kary śmierci na Polakach przez ścinanie
 • 12 grudnia
 • 13 grudnia
  • do Ostrowa Lubelskiego przesiedlono 851 Żydów
  • Namiestnik Rzeszy zarządził obowiązek rejestracji do 15 stycznia 1940 r. wszystkich bibliotek i wszystkich zapasów posiadanych w księgarniach książek i czasopism
 • 14 grudnia - władze wojskowe przejęły na swoje potrzeby hale Targów Międzynarodowych
 • 15 grudnia
  • odbyła się publiczna manifestacja polityczna NSDAP z udziałem przywódcy Niemieckiego Frontu Pracy dr. Roberta Leya
  • na niektórych domach na Jeżycach pojawił się w nocy napis „NSDAP = Nutzniesser, Schmarotzer, Devisenschieber, Angeber, Polizeispitzel” (wyzyskiwacz, pasożyt, spekulant dewizami, denuncjator, konfident policji)
 • 16 grudnia - policja wysiedliła kilkuset Polaków do obozu przesiedleńczego na Głównej
 • 17 grudnia - w kościele Św. Krzyża 17 absolwentów niemieckiego seminarium dla kaznodziejów otrzymało nominacje na pastorów ewangelickiego Kościoła unijnego
 • 18 grudnia - władze miejskie przypomniały wszystkim mieszkańcom o obowiązującym zakazie słuchania zagranicznych radiostacji
 • 19 grudnia - komendant policji porządkowej zarządził przeprowadzenie na ulicach wylotowych z miasta kontroli bagaży przybywających i wyjeżdżających do i z Poznania
 • 20 grudnia
  • nadburmistrz wydał obwieszczenie o obowiązku natychmiastowego zgłaszania w urzędzie kwaterunkowym wolnych umeblowanych pokoi
  • z Poznania do Dziekanki koło Gniezna wyjechała delegacja okręgowego samorządu z udziałem lekarza dr. Friemerta w celu zapoznania się z przebiegiem realizowanej w tamtejszym zakładzie dla umysłowo chorych akcji eutanazji pacjentów narodowości polskiej i żydowskiej
 • 21 grudnia - władze miejskie zakazały ludności polskiej i żydowskiej sprzedaży posiadanych mebli i innych części wyposażenia mieszkań oraz żywego inwentarza
 • 22 grudnia - władze miejskie stwierdziły pojawienie się w handlu niektórych artykułów (m.in. orzechów włoskich, migdałów) po cenach wyższych od oficjalnie ustalonych
 • 23 grudnia - na podstawie ponowionego w tym dniu zarządzenia władz administracyjnych nabożeństwa w katolickich kościołach wyznaczonych dla Polaków mogą odbywać się w niedziele w godzinach od 9 do 11
 • 25 grudnia - chór pod dyrekcją Stefana Stuligrosza śpiewał kolędy w kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim
 • 26 grudnia - w ogrodnictwie Smolanowiczów przy ul. Bosej składały przysięgę niektóre „piątki” konspiracyjnej Narodowej Organizacji Bojowej Ziem Zachodnich
 • 27 grudnia - poszczególne placówki policji otrzymały od swych władz zwierzchnich polecenie zwalczania nielegalnego przywożenia do miasta żywności
 • 28 grudnia
  • gestapo aresztowało Józefa Konewkę - prezesa Związku Powstańców i Wojaków Poznań Wschód
  • władze miejskie zakazały zapalania w najbliższy wieczór sylwestrowy sztucznych ogni
  • nadburmistrz wezwał wszystkich niemieckich oficerów zawodowych i oficerów rezerwy z I wojny światowej do natychmiastowego zameldowania się w wojskowym urzędzie rejestracyjnym
 • 29 grudnia

Liczby

Źródła

 1. Trzydzieści lat rozwoju Poznania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w: „Kronika Miasta Poznania” nr 1/1975, Poznań, Wydawnictwo Miejskie, 1975.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Łuczak Czesław, „Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu”, Wydawnictwo Poznańskie, 1989