FANDOM


« 193819391940 »

W roku 1939 w Poznaniu:

Urodzeni

Zmarli

Wydarzenia

 • Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego zakończyło działalność
 • 1 stycznia - zlikwidowana została Ubezpieczalnia Krajowa w Poznaniu
 • 4 stycznia - rozpoczął się V zjazd naukowy oficerów służby zdrowia
 • 11 lutego - na Dębcu poświęcono szkołę powszechną nr 49
 • 19 marca
 • 2 kwietnia - odbył się zjazd Pogotowi Ratunkowych RP
 • 12 kwietnia - odbył się zjazd Mierniczych Przysięgłych RP
 • 20 kwietnia - uroczyste obchody 20-lecia rady miejskiej
 • 7 maja - uroczyste obchody 20-lecia Uniwersytetu Poznańskiego
 • 22-23 maja - uroczystości 20-lecia pułku piechoty Króla Karola II z udziałem ambasadora rumuńskiego i przedstawiciela armii rumuńskiej
 • 20 czerwca - niemiecka Depositenkasse „Am Schloss” zakończyła działalność
 • 8-9 lipca - na Stadionie Miejskim odbyły się 20. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce
 • 20 sierpnia - na bazie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu sformowano sztab Grupy Operacyjnej „Koło”, któremu podporządkowywano jednostki Armii „Poznań”, w celu koordynacji działań bojowych na poziomie taktycznym
 • 22 sierpnia - mobilizacja alarmowa pułków stacjonujących w Poznaniu
 • w nocy z 24 na 25 sierpnia - wprowadzono obowiązek zaciemniania miasta
 • 27 sierpnia
 • 28 sierpnia - prezydent miasta wydał zakaz sprzedaży i wydawania napojów alkoholowych
 • 29 sierpnia - banki oraz placówki Powszechnej Kasy Oszczędności ograniczyły wypłaty
 • 30 sierpnia
  • do miasta dotarli pierwsi uchodźcy z rejonów nadgranicznych
  • ogłoszono mobilizację powszechną
  • szef Biura do Spraw Jednostek ON wydał zarządzenie o zreorganizowaniu I i II Poznańskiego Batalionu ON (Batalion ON „Poznań I” i „Poznań II”)
 • 31 sierpnia
  • ograniczono działalność placówek pocztowych
  • przemieszczono samoloty bojowe z Ławicy na lotniska polowe
  • przekształcono Komitet Opieki Zimowej nad Bezrobotnymi w Obywatelski Komitet Samopomocy Społecznej
  • rozpoczęła się ewakuacja urzędów wojskowych z Poznania
 • 1 września
  • miały miejsce 4 bombardowania miasta przez samoloty Luftwaffe
  • na terenie Poznania wprowadzono stan wojenny
 • 1-2 września - niemieckie akcje dywersyjne w mieście
 • 2 września
 • 3 września
  • Poznań opuścił komisaryczny prezydent - Tadeusz Ruge
  • na skutek wyroku polskiego sądu wojennego rozstrzelano 6 niemieckich dywersantów
  • na wszystkich poznańskich targowiskach wprowadzono zakaz odbywania targów małych
 • 3/4 września - o północy zamilkła poznańska rozgłośnia Polskiego Radia po odegraniu hymnu narodowego
 • 4 września
 • 5 września
 • 7 września
  • Cyryl Ratajski objął obowiązki wojewody
  • Cyryl Ratajski wprowadził zakaz sprzedaży napojów alkoholowych - zakaz nie dotyczył piwa
  • wprowadzono godzinę policyjną (22:00 - 5:00)
 • 8 września
 • 10 września
  • Archiwum Państwowe zostało przejęte przez niemieckie władze okupacyjne i przemianowane na Archiwum Rzeszy dla Kraju Warty w Poznaniu (Reichsarchiv Wartheland Posen)
  • do Poznania dotarł czternastoosobowy patrol niemiecki w celu przeprowadzenia zwiadu; w ciągu dnia - po potwierdzeniu, że w Poznaniu rzeczywiście nie ma wojska - do miasta dotarło więcej żołnierzy niemieckich, m.in. major von Saher, który objął dowództwo jako najstarszy stopniem i rozkazał wywiesić na ratuszu czerwoną flagę z czarną swastyką w białym kole
  • jako zastępca prezydenta został mianowany przez Niemców Fritz Pfeiffer
  • ukazał się ostatni numer „Kuriera Poznańskiego”, „Dziennika Poznańskiego” i „Przewodnika Katolickiego”
  • w dzienniku „Posener Tageblatt” ukazało się (z datą 11 września) obwieszczenie generała Scheckendorffa informujące mieszkańców Poznania o zajęciu miasta przez Niemcy wraz z pierwszymi zarządzeniami nowych władz
  • komendant Straży Obywatelskiej wydał Rozkaz nr 3 zabraniający członkom Straży strzelać do Niemców zajmujących miasto
  • wprowadzono obowiązek zaciemniania miasta i ulic od godziny 22:00
 • 11 września
  • utworzono niemiecki zarząd wojskowy dla okręgu poznańskiego
  • w ratuszu zgromadzono pierwszych 25 zakładników spośród mieszkańców Poznania
  • pierwsze obwieszczenie władz hitlerowskich skierowane do ludności miasta
  • do miasta przybył oddział III grupy operacyjnej nazistowskiej policji bezpieczeństwa
  • do celów policyjnych niemieckie władze wojskowe zajęły gmach Collegium Medicum
  • wznowiono wydawanie niemieckiego dziennika „Posener Tageblatt”
 • 12 września
 • 13 września
  • do Poznania przyjechał Arthur Greiser oraz nowo mianowany prezydent policji SS-Brigadeführer Erasm von Malsen-Ponickau
  • Adam Poszwiński został oficjalnie zatwierdzony przez okupacyjne władze jako pośrednik w kontaktach między Polakami a Niemcami
  • na łamach „Posener Tageblatt” wezwano wszystkich Niemców do wywieszenia flag narodowych jako wyrazu radości z uwolnienia Poznania spod polskiego panowania
  • policja niemiecka dokonała pierwszego przeglądu publikacji w czynnych księgarniach i dokonała konfiskaty książek antyniemieckich i antyhitlerowskich
 • 14 września
  • Cyryl Ratajski ustąpił z funkcji prezydenta miasta; Gerhard Scheffler został mianowany komisarycznym nadburmistrzem, a Otto Mann burmistrzem komisarycznym Poznania; Niemcy przejęli całą władzę w mieście
  • Arthur Greiser wydał zarządzenie (opublikowane 16 września) wprowadzające zakaz samowolnego podnoszenia cen za towary i opłaty za usługi
  • wydano rozporządzenie Arthura Greisera o obrocie pieniężnym (opublikowane 16 września) określające m.in. kurs przeliczeniowy złotego do marki niemieckiej (2:1), limit wypłat gotówki na osobę i na tydzień (100 złotych lub 50 marek) oraz sposób postępowania z nadwyżkami gotówki ponad dopuszczalny limit
  • niemiecka policja bezpieczeństwa zamknęła lokale służbowe oraz skonfiskowała akta polskich związków zawodowych
  • zniesiono obowiązujące od 11 września zarządzenie zakazujące otwierania okien w domach i ruchu pojazdów w mieście
  • nieznane osoby oddały - po raz pierwszy podczas okupacji - strzały do niemieckiego żołnierza
  • wznowił działalność istniejący przed wojną Landesgenossenschaftsbank Posen
 • 15 września
  • policja bezpieczeństwa zajęła i opieczętowała lokale 14 polskich związków i stowarzyszeń katolickich, polskich organizacji politycznych i związków zawodowych, dziennika „Kurier Poznański” oraz 7 polskich związków żeglarskich
  • policja bezpieczeństwa dokonała przeglądu książek w bibliotekach i skonfiskowała część polskich księgozbiorów oraz skonfiskowała liczącą około tysiąca książek bibliotekę żydowską
  • przybył niemiecki pełnomocnik ds. wymiaru sprawiedliwości - Helmut Froböss
  • wprowadzono godzinę policyjną (19.00-6.00)
  • przywrócono ruch tramwajowy
  • rozwiązano Straż Obywatelską
  • wydano rozporządzenie Arthura Greisera dla instytucji kredytowych (opublikowane 16 września) określające czynności nadzoru bankowego nad instytucjami bankowymi
  • rozpoczęły działalność: okręgowy urząd propagandy (Gaupropagandaamt), Narodowosocjalistyczna Partia Niemieckich Robotników (NSDAP) oraz urząd pracy (Arbeitsamt)
  • niemiecka służba bezpieczeństwa przystąpiła do organizowania wśród ludności niemieckiej sieci konfidentów
  • zaprzestały działalności wszystkie polskie kasy oszczędności
  • wznowił działalność bank Kreditverein
 • 16 września
  • opublikowano wezwanie prezydenta policji nakazujące przedstawienie w dniach 16 i 17 września wszystkich pojazdów zmotoryzowanych (samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli), w godzinach od 9 do 13 i od 15 do 17 w garażach „Polski Fiat” przy ul. Bukowskiej naprzeciw koszar, pod groźbą surowej kary w przypadku nieprzestrzegania tego zarządzenia
  • wszystkim niemieckim chłopcom i dziewczętom w wieku od 10 do 18 lat przebywającym w Poznaniu nakazano w dniu 17 września zjawić się w kościele św. Pawła
  • komisarz miasta wprowadził w podległych mu urzędach jako obowiązujący język niemiecki,
  • Kolej Rzeszy przejęła na własność cały majątek Polskich Kolei Państwowych
  • władze okupacyjne zakazały szkołom żydowskim wznawiania działalności
  • urząd miasta przejął tymczasowo polskie kasy oszczędności
  • rozpoczęły się powroty do miasta Polaków, którzy je opuścili w pierwszych dniach wojny
  • powstała placówka Narodowosocjalistycznej Opieki Społecznej (Nationalsozialistische Volksvohlfahrt - NSV)
  • w zarządzie cywilny rozpoczął działalność wydział ceł
  • Arthur Greiser zarządził codzienne kursowanie samolotu w obydwu kierunkach na linii Poznań-Berlin w celu przewożenia poczty kurierskiej
 • 17 września
  • zarządzono usunięcie wszystkich polskich napisów i herbów z miejsc publicznych
  • ukazał się dodatek nadzwyczajny dziennika „Posener Tageblatt” informujący o wkroczeniu wojsk radzieckich na wschodnie obszary Polski
  • wprowadzono niemieckie prawo dewizowe
  • we wszystkich kościołach protestanckich odbyły się msze dziękczynne za wyzwolenie Poznania spod polskiego panowania
 • 18 września
  • do miasta przybyło ok. 4 tys. zwolnionych przez Wehrmacht polskich jeńców wojennych
  • komisarz miasta zobowiązał do meldowania się wszystkie osoby, które w pierwszych dniach września opuściły miasto, a obecnie do niego powróciły
  • władze niemieckie zlikwidowały polską Izbę Przemysłowo-Handlową i utworzyły w jej miejsce analogiczną instytucję niemiecką (Industrie- und Handelskammer)
  • zarządzono zorganizowanie policji pomocniczej, rekrutującej się spośród Niemców zamieszkałych w Polsce przed wybuchem wojny
  • władze powierzyły SS-Obersturmführerowi Hermanowi Löfflerowi opracowanie planu „zabezpieczenia” polskich dóbr kulturalnych w Poznaniu i Gnieźnie
 • 19 września
  • niemiecki Komisarz Miasta Poznania wydał zarządzenie nakazujące rejestrację wszystkich uchodźców z terenów zajętych przez wojska niemieckie, którzy schronili się w Poznaniu
  • młodzież polska wymalowała swastyki na niektórych domach zamieszkałych przez Niemców
  • komendantura wojskowa miasta wezwała ludność do oddawania koców dla potrzeb przebywających w szpitalach rannych niemieckich żołnierzy
  • władze miejskie zezwoliły na wznowienie sprzedaży piwa w lokalach i na wynos
  • pojawiły się pierwsze kolejki klientów przed sklepami spożywczymi
 • 20 września
  • dowódca okręgu wojskowego powołał Sondergericht - sąd specjalny
  • wprowadzono nakaz posługiwania się językiem niemieckim w szkołach
  • komisarz miasta wystosował pismo do Budownictwa Naziemnego o usunięcie orła polskiego z wieży Ratusza
  • na podstawie nieopublikowanego zarządzenia Greisera rozwiązano wszystkie polskie stowarzyszenia i organizacje, a ich majątek skonfiskowano
  • wznowiła działanie istniejąca przed wojną w Poznaniu filia Danizger Privat-Actien-Bank
 • 21 września
  • pierwsze skazanie na śmierć Polaka w Poznaniu (ekspedienta Leszka Kwaczewskiego, za nielegalne posiadanie broni)
  • z wieży ratusza zdjęto polskiego orła
  • odbyło się pierwsze pod okupacją posiedzenie Rady Uniwersytetu Poznańskiego
  • władze niemieckie zamknęły działalność Uniwersytetu Poznańskiego bezpośredni po posiedzeniu Rady
  • odbyła się pierwsza publiczna manifestacja hitlerowska
  • Arthur Greiser przejął kierownictwo cywilne w mieście
  • dowódca poznańskiego okręgu wojskowego wydał rozkaz o braniu polskich zakładników we wszystkich miejscowościach, w których stacjonują żołnierze Wehrmachtu
  • do miasta wróciła grupa Niemców internowanych przez polskie władze w dniu 1 września
  • ukazał się pierwszy numer „Feldblatt Posen” (Poznańskiej Gazety Polowej)
 • 22 września
  • prezydent policji wydał zarządzenie o zamknięciu z dniem 26 września wszystkich polskich sklepów włókienniczych
  • zarząd cywilny przejął polską Izbę Rolniczą i natychmiast przekształcił ją w analogiczną placówkę niemiecką - Landwirtschaftskammer
  • władze niemieckie zlikwidowały polską Izbę Notarialną i utworzyły w jej miejsce niemiecką - Notarialkammer
  • Greiser wydał zarządzenie zakazujące handlu złotem
  • administracja niemiecka ustaliła maksymalne ceny na mięso, przetwory mięsne i mleczne oraz na żywe zwierzęta hodowlane
 • 23 września
  • na murach Poznania pojawił się pierwszy hitlerowski plakat w kolorze czerwonym informujący o rozstrzelaniu w dniu bieżącym za posiadanie broni ekspedienta Leszka Kwaczewskiego
  • zarządzeniem niemieckiego komisarza miasta rozpoczęto zmianę „napisów i określeń na domach” z polskich na niemieckie - termin zakończenia akcji określono na 27 września
  • Gestapo zlikwidowało poznańską rezydencję Jezuitów
 • 24 września
  • odbyło się niemieckie nabożeństwo dziękczynne w kościele oo. Franciszkanów za uwolnienie miasta spod polskiego panowania
  • działalność w Poznaniu rozpoczęły niemieckie kina, wyświetlając filmy „Westwall” i „Belami”
  • działanie rozpoczęła Dyrekcja Kolei Rzeczy w Poznaniu - nominację na jej dyrektora otrzymał dr Sarter
  • Niemcy zarządzili konfiskatę wszystkich zapasów drewna znajdującego się w tartakach i przedsiębiorstwach handlowych
  • do Poznania przybył przedstawiciel Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie
 • 25 września
  • Arthur Greiser wydał nakaz konfiskowania zapasów mięsa, owoców i jarzyn zarówno u wytwórców, jak i u sprzedawców oraz ustalił sposób obrotu produktami mleczarskimi
  • władze miejskie nałożyły na wszystkie polskie przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe obowiązek zgłoszenia do 27 września wszystkich posiadanych w dniu 25 września zapasów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
  • nadburmistrze wezwał wszystkich mieszkańców do ponownego zameldowania się w urzędzie ewidencji ludności
  • rozkaz szefa zarządu cywilnego w Poznaniu zezwalał na odprawianie publicznych nabożeństw dla Polaków jedynie w niedziele w godzinach od 9 do 11
  • szef zarządu cywilnego zarządził otwarcie z dniem 2 października wszystkich niemieckich szkół powszechnych
  • wznowiła działalność niemiecka Depositenkasse „Am Schloss”
 • 26 września
  • polska młodzież zerwała na Wildzie tablice z niemieckimi nazwami ulic
  • Organizacja Todta otrzymała rozkaz odbudowania zniszczonych w Poznaniu mostów
 • 27 września
  • utworzono konspiracyjną Polską Organizację Wojskową z Marianem Winiewiczem („Doktorem”) na czele
  • po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi Zakłady H. Cegielskiego wznowiły produkcję
  • do Zbąszynia ruszył pierwszy po zakończeniu działań wojennych pociąg towarowy
 • 28 września
  • władze niemieckie przejęły znaną przed wojną cukiernię Dobskiego i nadały jej nazwę „Konditorei am Schloss” (Cukiernia przy Zamku)
  • nadburmistrz miasta zarządził opuszczenie Poznania w dniach od 1 do 5 października przez wszystkie osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania w innych miejscowościach
  • szef zarządu cywilnego wydał zarządzenie o ponownym zbadaniu i ewentualnych uchyleniu rzeczowych czynności pranych z okresu od 1 października 1918 r. do 31 grudnia 1938 r., i jednocześnie uznał za bezskuteczne rzeczowe czynności prawne z okresu od 1 stycznia do 30 września 1939 r.
 • 29 września
  • Greiser polecił nadburmistrzowi i prezydentowi policji sporządzenie tajnych wykazów polskiej inteligencji
  • władze miejskie upoważniły oddział NSV w Poznaniu do przejęcia z żydowskich sklepów łatwo psujących się towarów
  • do Poznania przyjechał z wizytą Hans Frank
 • 30 września
  • utworzono poznańską placówkę niemieckiego kontrwywiadu (Abwehrstelle Posen) przy ul. Zwierzynieckiej 34
  • komendant wojskowy Poznania wydał rozkaz natychmiastowego ujęcia znajdujących się na ulicach miasta rozbrojonych polskich żołnierzy i odtransportowania ich do obozu jenieckiego w Biedrusku
  • Gestapo powiadomiło wieczorem zakon franciszkanów o mającym nastąpić następnego dnia internowaniu jego członków narodowości polskiej
  • władze administracyjne zarekwirowały wszystkie rezerwowe zapasy konserw mięsnych, warzywnych i owocowych
  • rozpoczęła się akcja przejmowania przez niemieckie organizacje rzemieślnicze mienia i lokali polskich cechów
  • Izba Aptekarska nałożyła na wszystkie apteki w Poznaniu obowiązek posiadania niemieckiej nazwy
  • komisaryczny nadburmistrz zarządził obsługiwanie w urzędach Niemców przed Polakami
 • na przełomie września i października powstała organizacja konspiracyjna, która przyjęła nazwę „Ojczyzna”
 • październik - we wspólnym grobie na cmentarzu św. Pawła pochowano zabitych pod Kutnem volksdeutschów
 • 1 października
  • szef zarządu cywilnego zarządził organizowanie w każdy wtorek i piątek tygodnia targów zwierzęcych
  • w Seminarium Duchownym na Ostrowie Tumskim zainaugurowano rok akademicki 1939/1940
 • 2 października
  • wydano zarządzenie o konfiskacie aparatów radiowych znajdujących się w rękach polskiej ludności
  • odsłonięto tablicę poświęconą Paulowi von Hindenburgowi na jego domu rodzinnym przy ul. Podgórnej 7
  • utworzona została Kasa Kredytowa Rzeszy (Reichskreditkasse)
  • szef zarządu cywilnego wydał zarządzenie o utworzeniu niemieckich urzędów finansowych
  • uruchomiono pierwsze podczas wojny bezpośrednie połączenie kolejowe Poznania z Berlinem
  • rozpoczęła się nauka w niemieckich szkołach powszechnych i średnich
 • 3 października
  • utworzono więzienie w Forcie VII i osadzono w nim pierwszych więźniów
  • zarządzono areszt domowy wobec biskupa sufragana W. Dymka
  • ukazały się wytyczne szefa zarządu cywilnego dotyczące podjęcia przygotowań do przeprowadzenia w najbliższych dniach akcji represyjnej przeciwko członkom Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Socjalistycznej i polskich socjalistycznych związków zawodowych
  • VI Grupa Operacyjna SS przeprowadziła rewizję w Seminarium Duchownym
  • wznowiło działalność biuro Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft z Gdańska
 • 4 października
  • ogłoszono zakaz noszenia wszelkich polskich mundurów
  • zamknięto katedrę i zmieniono ją w magazyn
  • policja zajęła pomieszczenia Kurii Metropolitalnej, Sądu Duchownego i Archiwum Archidiecezjalnego
  • komisaryczny burmistrz zakazał regulowania rachunków wystawionych w języku polskim
  • nadburmistrz nakazał natychmiastowe usunięcie w podległych mu urzędach wszystkich napisów w języku polskim
  • administracja miejska wezwała ludność do zapłacenia do dnia 15 października 1939 r. wszystkich zaległych podatków
 • 5 października
  • SS-Gruppenführer Wilhelm Koppe został mianowany wyższym dowódcą SS i policji w Kraju Warty
  • opublikowano ogłoszenie nakazujące rolnikom w promieniu 12 kilometrów od Poznania, oddanie wszystkich koni poza jednym przypisanym właścicielowi
  • wprowadzono godzinę policyjną obowiązującą od dnia 6 października od godziny 19:30 do 06:00 oraz uchylono nakaz zaciemniania mieszkań
  • komendant wojskowy Poznania zarządził ujęcie wszystkich przebywających w mieście polskich uchodźców i umieszczenie ich w obozie zlokalizowanym w gmachu szkoły powszechnej przy ul. Berwińskiego 2/3
  • rozpoczęły działalność niemiecki sąd lokalny i sąd krajowy oraz prokuratura
 • 6 października - zamknięto katolickie Arcybiskupie Seminarium Duchowne
 • 7 października
  • dr Alfred Lattermann został kuratorem Biblioteki Uniwersyteckiej
  • powstała niemiecka Miejska Kasa Oszczędności, która przejęła mienie analogicznej polskiej instytucji istniejącej do 10 września
 • 8 października - wydano dekret A. Hitlera o wcieleniu zachodnich ziem Polski do Rzeszy (miał obowiązywać od 1 listopada, ostatecznie od 26 października)
 • 9 października
  • Wehrmacht przekazał Fort VII niemieckiej Policji Bezpieczeństwa
  • Gestapo aresztowało ks. Gustawa Manitiusa i osadziło go w Forcie VII
  • Arthur Greiser podjął decyzję o otwieraniu (w miarę możliwości kadrowych i lokalowych) odrębnych szkół dla polskich dzieci z niemieckim językiem wykładowym
 • 10 października - w Forcie VII zaczął działać obóz koncentracyjny
 • 25 października
  • odbyło się pierwsze posiedzenie Amtsgerichtu - sądu obwodowego
  • władze cywilne przejęły miasto z rąk władz wojskowych
 • 26 października - Poznań włączono w skład III Rzeszy
 • 30 października - wprowadzono hitlerowską ustawę o czteroletnim planie gospodarczym
 • 31 października - ukazał się ostatni numer niemieckojęzycznego dziennika „Posener Tageblatt”
 • 2 listopada
  • Arthur Greiser objął władzę państwową w Okręgu Rzeszy Posen i został mianowany Namiestnikiem Rzeszy oraz gauleiterem NSDAP w okręgu Warty
  • minister III Rzeszy dr Frick przybył do Poznania
 • 5 listopada - pierwszą, liczącą ponad dwieście osób, grupę wysiedlonych osadzono w obozie przy ul. Bałtyckiej; kolejną - także liczącą ponad dwieście osób - 7 listopada
 • 9 listopada - otwarto wystawę planów urbanistycznego rozwoju Poznania w gmachu Kaiser-Friedrich Museum
 • 15 listopada - główny architekt Adolfa Hitlera, Alberta Speera, przyjechał do Poznania, w celu rozpoczęcia przebudowy Zamku Cesarskiego na kwaterę Hitlera
 • 16 listopada - na zapleczu lokalu Stefana Białego u zbiegu ulic Krętej i Młyńskiej na konspiracyjnym zebraniu 20 czołowych działaczy Stronnictwa Narodowego powołana została Narodowa Organizacja Bojowa Ziem Zachodnich
 • 30 listopada - odjechał pierwszy transport wysiedleńców do Generalnej Guberni
 • 1 grudnia
  • gestapo internowało część duchownych diecezjalnych i zakonników narodowości polskiej
  • w Forcie VII rozstrzelano grupę Polaków
  • Arthur Greiser wystosował prośbę do Adolfa Hitlera o wyrażenie zgody na utworzenie niemieckiego uniwersytetu w Poznaniu
  • Joseph Goebbels, minister oświecenia publicznego i propagandy Rzeszy przyjechał do Poznania
 • 8 grudnia - dowódcy organizacji wojskowych (POZ, WOW, WOZ i WO) uzgodnili na tajnym spotkaniu na tyłach kościoła przy ul. Dominikańskiej w mieszkaniu ks. Henryka Szklarka-Trzcielskiego, ps. Mrówka, że w 1940 r. powstanie Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich (WOZZ) z kpt. Leonem Komorskim, ps. Szeliga, Niemira, na czele
 • 12 grudnia - z Poznania wysiedlono dominikanów
 • 13 grudnia - do Ostrowa Lubelskiego przesiedlono 851 Żydów
 • 28 grudnia - gestapo aresztowało Józefa Konewkę - prezesa Związku Powstańców i Wojaków Poznań Wschód

Liczby

Źródła

 1. Trzydzieści lat rozwoju Poznania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w: „Kronika Miasta Poznania” nr 1/1975, Poznań, Wydawnictwo Miejskie, 1975.